Tehnička zaštita

– Praćenje i koordinacije svim sistemina tehničke zaštite, alarmnim sistemina i stalna veza sa našim službenicima je osnovna uloga kontrolno-operativnog centra.

– Nadzor štićenog prostora vrši se najčešće preko sistema zatvorenog televizijskog kruga, odnosno sistema video-nadzora štićenog prostora.

Taj sistem obuhvata kamere, mehanizam za prenos video-slika  na jedan ili više monitora, obično sa uređajima za snimanje  i operatera za rad sa kamerom.

U praksi se mogu sresti dve vrste sistema zatvorenog televizijskog kruga: PASIVNI, kod kojeg nema posebnog lica koje stalno prati vidno polje kamere, već posebni uređaji snimaju sve tako da se snimci mogu naknadno pregledati, i AKTIVNI, gde posebno zaduženo lice prati događaje u vidnom polju kamere.